Carrom LM Dinesh Babu & Vishal Vs Anil & Sandeep

Anil & Sandeep: 0 Board 0 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 7 Board 1 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 16 Board 2 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 20 Board 3 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 25 Board 4 Dinesh & Vishal: 0 Match in favor of Anil […]

Carrom SF Set 2: Sarvanan Babu VS Umiar

Umair: 0 Board 0 Sarvanan: 0 Umair: 2 Board 1 Sarvanan: 0 Umair: 8 Board 2 Sarvanan: 0 Umair: 8 Board 3 Sarvanan: 4 Umair: 14 Board 4 Sarvanan: 4 Umair: 14 Board 5 Sarvanan: 5 Umair: 19 Board 6 Sarvanan: 5 Umair: 19 Board 7 Sarvanan: 7 Set 2 in favor of Umair