ANIL KUMAR VS SAHIL

Anil Kumar: 0 Board 1 Sahil: 0 Anil Kumar: 4 Board 2 Sahil: 0 Anil Kumar: 5 Board 3 Sahil: 0 Anil Kumar: 5 Board 4 Sahil: 4 Anil Kumar: 13 Board 5 Sahil: 4 Anil Kumar: 13 Board 6 Sahil: 11 Anil Kumar: 13 Board 7 Sahil: 18 Anil Kumar: 13 Board 8 Sahil: […]

Carrom LM Dinesh Babu & Vishal Vs Anil & Sandeep

Anil & Sandeep: 0 Board 0 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 7 Board 1 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 16 Board 2 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 20 Board 3 Dinesh & Vishal: 0 Anil & Sandeep: 25 Board 4 Dinesh & Vishal: 0 Match in favor of Anil […]