Carrom SF Set 2: Sarvanan Babu VS Umiar

Umair: 0 Board 0 Sarvanan: 0 Umair: 2 Board 1 Sarvanan: 0 Umair: 8 Board 2 Sarvanan: 0 Umair: 8 Board 3 Sarvanan: 4 Umair: 14 Board 4 Sarvanan: 4 Umair: 14 Board 5 Sarvanan: 5 Umair: 19 Board 6 Sarvanan: 5 Umair: 19 Board 7 Sarvanan: 7 Set 2 in favor of Umair